EAGLE Help Light

ADD

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Přenáší prvky z knihoven do výkresu.
Přidává schematickou značku do součástky.

Zápis
ADD jméno_pouzdra[@jméno_knihovny] 'jméno' orientace *..
ADD jméno_součástky[@jméno_knihovny] 'jméno' orientace *..
ADD jméno_značky 'jméno' volby *..

Myš
Pravé tlačítko otáčí prvkem.

Viz také USE

Příkaz ADD zkopíruje symbol (hradlo) nebo pouzdro z aktivní knihovny a umístí ho do výkresu.

Příkaz ADD přidává při vytváření součástky symbol (schem. značku).

Obvykle kliknete na příkaz ADD a vyberete pouzdro nebo symbol z menu, které se otevře. Pokud je to potřeba, je nyní možno vložit parametry z klávesnice.

Pouzdro nebo symbol se umísťuje levým tlačítkem a otáčí pravým tlačítkem. Po jeho umístění visí na kurzoru okamžitě jeho další kopie.

Vložení pouzdra nebo symbolu do výkresu

Zástupné znaky

Příkaz ADD může být použit se zástupnými znaky ('*' nebo '?'). To se používá při hledání určité součástky. Dialogové okno příkazu ADD nabídne pohled na strom součástek které vyhovují zadané podmínce a také na součástky a varianty pouzder.

K výběru přímo z určité knihovny se použije následující zápis:


ADD jméno_součástky@jméno_knihovny
Jméno_součástky může obsahovat zástupné znaky a jméno_knihovny může být buď samotné jméno knihovny (jako "ttl" nebo "ttl.lbr") nebo celé jméno a cesta k souboru (jako "/home/mydir/myproject/ttl.lbr" or "../lbr/ttl").

Jména

Parametry jméno_pouzdra, jméno_součástky nebo jméno_symbolu jsou jména, pod kterými jsou knihovní prvky v knihovně uloženy. Obvykle se vybírají z menu. Parametr 'jméno' je jméno, které má prvek dostat ve výkresu. Musí být uzavřen v apostrofech. Pokud jméno není explicitně zadáno, je přiděleno automaticky generované jméno.

Příklad:


ADD DIL14 'IC1' *
vloží pouzdro DIL14 na desku a dá mu jméno IC1.

Pokud ve schématu není přiděleno jméno, symbol dostane prefix, který byl specifikován při definování součástky pomocí PREFIX, rozšířený o pořadové číslo (např. IC1).

Příklad:


ADD 7400 * * * * *
umístí sérii hradel ze součástek typu 7400. Protože prefix je definován jako "IC" a jednotlivá hradla v 7400 mají jména A..D, hradla budou ve schématu pojmenována IC1A, IC1B, IC1C, IC1D, IC2A. (Pokud prvky se stejným prefixem jsou vyčerpány, pokračuje se s prefixem s dalším pořadovým číslem.) Viz také INVOKE.

Orientace

Tento parametr určuje orientaci knihovního prvku na výkrese. Prvkem lze normálně otáčet pomocí pravého tlačítka myši. Ve skriptových souborech se používá textový popis tohoto parametru:

Použitelné orientace jsou:

R0 bez otočení
R90 jedno otočení (90 stupňů proti směru hodinových ručiček)
R180 dvě otočení (180 stupňů)
R270 tři otočení
MR0 zrcadlení kolem osy y
MR90 jedno otočení a zrcadlení kolem osy y
MR180 dvě otočení a zrcadlení kolem osy y
MR270 tři otočení a zrcadlení kolem osy y

Přednastaveno: R0

Příklad:


ADD DIL16 R90 (0 0);
umístí 16-vývodové pouzdro DIL, otočené o 90 stupňů vlevo na souřadnice (0 0).

Chybová hlášení

Chybové hlášení se objeví tehdy, pokud je hradlo vybíráno ze součástky, která není plně definována (viz příkaz BOARD). Tomu lze předejít použitím příkazu"SET CHECK_CONNECTS OFF;". Ale pozor: Příkaz BOARD provede tuto kontrolu v každém případě. Jeho vypnutí na off má smysl pouze když se nemá vyrábět deska.

Vložení symbolu do součástky

Při definování součástky příkaz ADD vkládá předem definovaný symbol do součástky. Jsou povoleny dva parametry (swaplevel a addlevel), a tyto mohou být vloženy v libovolném pořadí. Oba mohou být přednastaveny a měněny příkazem CHANGE. Hodnota vložená s příkazem ADD se také stává přednastavenou.

Swaplevel

Swaplevel je číslo v rozsahu 0..255, pro které platí následující pravidla:

0: Symbol (hradlo) nemůže být prohozen(o) s žádným jiným ve schématu.
1..255 Symbol (hradlo) může být prohozen(o) ve schématu s kterýmkoli jiným symbolem stejného typu který má stejné číslo swaplevel (včetně prohození mezi různými součástkami).

Standardně: 0

Addlevel

Pro tento parametr jsou přípustné následující možnosti:

NextPokud součástka obsahuje více než jedno hradlo, symboly jsou do schématu vkládány s Addlevel Next.
MustPokud některý symbol ze součástky je vložen do schématu, pak se současně objeví symbol definovaný s Addlevel Must. To se stane automaticky. Tento symbol nemůže být smazán, dokud nejsou smazány všechny ostatní symboly ze součástky. Pokud ze součástky zůstaly už jen symboly Must, příkaz DELETE smaže celou součástku.
AlwaysJako Must, ale přesto symbol s Addlevel Always může být smazán a vložen zpět do schématu pomocí příkazu INVOKE.
CanPokud součástka obsahuje hradla Next, pak se hradla Can přidávají do schématu pouze zvláštním zavoláním pomocí příkazu INVOKE. Symbol s Addlevel Can může být vyvolán do schématu příkazem ADD pouze tehdy, když součástka obsahuje pouze hradla Can a Request.
RequestTato možnost se používá u napájecích symbolů součástek. Hradla Request mohou být vyvolána do schématu pouze explicitním zavoláním (příkaz INVOKE) a vnitřně se nepočítají. Efekt je v tom, že v součástkách s pouze jedním hradlem a jedním napájecím symbolem není jméno hradla přidáno do jména součástky. V případě 7400 se čtyřmi hradly (plus napájecí zdroj) jsou jednotlivá hradla ve schématu nazývána např.: IC1A, IC1B, IC1C and IC1D. V součástce 68000 s pouze jedním hradlem, může být symbol procesoru nazýván IC1, protože jeho samostatný napájecí symbol není považován za hradlo.

Příklad:


ADD PWR 0 REQUEST *
vyvolá PWR symbol (t.j. symbol napájecích vývodů), a definuje pro něho Swaplevel 0 (neprohoditelný) a Addlevel Request.


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH