EAGLE Help Light

DELETE

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Maže objekty a prvky.

Zápis
DELETE *..
DELETE SIGNALS

Myš
Pravé tlačítko maže skupinu.

Viz také RIPUP, DRC, GROUP

Příkaz DELETE se používá pro mazání objektů vybraných myší.

Kliknutí pravým tlačítkem maže skupinu naposledy definovanou příkazem GROUP.

Po smazání skupiny je možné, že vzdušné spoje, které nově vznikly smazáním součástek zůstanou "zapomenuty", protože nebyly součástí původní skupiny. V takovém případě proveďte nové propočítání vzdušných spojů příkazem RATSNEST.

Při aktivní Dopředné&zpětné anotaci nemohou být na desce smazány spoje a prokovy ze signálu, který je připojen k součástkám. Také nemohou být smazány součástky, ke kterým jsou připojeny signály. Podobné úpravy je nutno udělat ve schématu.

Pro přeměnu již položených spojů zpět na vzdušné spoje použijte příkaz RIPUP.

Příkaz DELETE nemá vliv na kreslící hladiny, které nejsou zobrazeny (viz příkaz DISPLAY).

Příkaz DRC může vygenerovat polygony zobrazující chyby, které lze vymazat pouze pomocí DRC CLEAR.

Rohy polygonů

Příkaz DELETE smaže při jednom použití jeden roh polygonu. Celý polygon je smazán tehdy, když už zbývají pouze tři poslední rohy.

Mazání součástek

Součástky mohou být mazány pouze pokud je zobrazena hladina tOrigins (nebo bOrigins pro součástky zrcadlené , tj. montované ze spodní strany desky) a pokud (s aktivní dopřednou&zpětnou anotací) nejsou k součástce připojeny žádné signály (viz také REPLACE). Upozorňujeme, že se prvek může jevit jako nepřipojený (žádné vzdušné ani položené spoje nevedou k jeho vývodům), zatímco ve skutečnosti je připojen k napájecímu napětí pomocí implicitního napájecího pinu. V takovém případě můžete smazat ze schématu pouze jeho odpovídající část.

Mazání propojení (Junction), sítí (Net), a sběrnic (Bus)

Platí následující pravidla:

Mazání napájecích symbolů

Pokud je smazán poslední napájecí symbol daného typu ze síťového segmentu který má stejné jméno jako mazaný napájecí pin, tento segment obdrží nově generované jméno (pokud tam nejsou jiné napájecí symboly nadále připojené k tomuto segmentu) nebo jméno jednoho ze zůstávajících napájecích symbolů.

Mazání signálů

Pokud vyberete spoje nebo prokovy příslušející k signálu pomocí příkazu DELETE mohou nastat tři situace:

Po smazání spojů a prokovů signálu, který obsahuje polygony, všechny polygony příslušející signálu si uchovají původní jméno (obvykle větší části signálu).

Mazání všech signálů

Příkaz DELETE SIGNALS se použije pro smazání všech signálů na desce. To je užitečné pokud hodláte načíst nový nebo pozměněný netlist (viz EXPORT). Jsou smazány pouze ty signály, které jsou připojeny k vývodům.

Nezapomeňte: Mazání může bŠýt vráceno zpět příkazem UNDO!

Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH