EAGLE Help Light

DISPLAY

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Určí viditelnost kreslících hladin.

Zápis
DISPLAY
DISPLAY [volba] číslo_hladiny..
DISPLAY [volba] jméno_hladiny..

Platné volby jsou: ALL a NONE, ? a ??

Viz také LAYER

Příkaz DISPLAY se používá pro výběr viditelnosti hladin. Jako parametry jsou povoleny číslo hladiny a jméno hladiny (i společně). Pokud je vybrán parametr ALL, všechny hladiny budou viditelné. Pokud se použije parametr NONE, všechny hladiny jsou vypnuty. Například:


DISPLAY NONE BOTTOM;
Po tomto příkaze je zobrazena pouze hladina Bottom.

Pokud jméno hladiny nebo číslo hladiny obsahuje znaménko mínus, nebude hladina zobrazena. Například:


DISPLAY TOP -BOTTOM -3;
V tomto případě bude zobrazena hladina hladina Top, zatímco hladina Bottom a hladina s číslem 3 nebudou zobrazeny.

Není možno použít jména hladin ALL a NONE ani jména začínající znakem "-".

Pokud se zobrazí hladiny tPlace nebo bPlace, jsou automaticky zobrazeny také hladiny t/bNames, t/bValues, t/bOrigins a t/bDocu.

Některé příkazy (PAD, SMD, SIGNAL, ROUTE) automaticky zapínají určité hladiny.

Pokud jsou hladiny t/bPlace zapnuty nebo vypnuty v menu příkazu DISPLAY, jsou společně zapnuty nebo vypnuty také hladiny t/bNames, t/bValues, a t/bOrigins. Pokud je zapnuta/vypnuta hladina Symbols, jsou současně zapnuty/vypnuty také hladiny Names a Values.

Pokud je příkaz DISPLAY vyvolán bez parametrů, objeví se interaktivní okno, které Vám umožní zvolit všechna nastavení pro hladiny.

Nedefinované hladiny

Volby '?' a '??' mohou být použity pro určení toho co se stane, když je příkazem DISPLAY zadána nedefinovaná hladina. Všechny nedefinované hladiny, které následují za '?' vyvolají varování a uživatel je může buď potvrdit, nebo zrušit celý příkaz DISPLAY. Nedefinované hladiny následující za '??' jsou tiše ignotovány. To je zvláště užitečné pro psaní skriptových souborů, které mají být schopny pracovat s libovolným výkresem, dokonce i pokud část výkresu neobsahuje některé z použitých hladin.


DISPLAY TOP BOTTOM ? MOJEHLADINA1 MOJEHLADINA2 ?? COKOLI  KDEKOLI
V uvedeném příkladě jsou vyžadovány dvě hladiny TOP a BOTTOM a bude hlášena chyba, pokud budou chybět. MOJEHLADINA1 a MOJEHLADINA2 budou pouze nahlášeny, pokud budou chybět, přitom je uživateli umožněno, aby zrušil operaci, a hladiny COKOLI a KDEKOLI budou zobrazeny pokud jsou přítomny, jinak budou ignorovány.

Volby '?' a '??' se mohou objevit libovolně krát a v libovolném pořadí.

Vybrání objektů

Pokud chcete vybrat nějaké objekty nebo prvky (např. s pomocí MOVE nebo DELETE) musejí být viditelné příslušné hladiny. Prvky mohou být vybrány pouze pokud je viditelná hladina tOrigins (nebo bOrigins pro zrcadlené prvky na spodní straně desky)!

Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH