EAGLE Help Light

PAD

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Přidání pájecích plošek (Pad) do pouzdra.

Zápis
PAD *..
PAD průměr_plošky tvar_plošky 'jméno' *..

Myš
Pravé tlačítko otáčí obdélníkovou ploškou.

Viz také SMD, CHANGE, SET, NAME, VIA

Příkaz PAD umísťuje pájecí plošku (Pad) do knihovního prvku pouzdro (Package). Když je příkaz PAD aktivován, symbol plošky se zavěsí na kurzor a může být přemísťován po obrazovce. Stisknutím levého tlačítka myši se umístí symbol na místo, kde se nachází kurzor a na kurzor je pověšen další symbol plošky. Zadání průměru před umísťováním mění velikost plošek (v aktuálních jednotkách). Ploška může mít maximální rozměr 0.51602 palce (13.1 mm).

Příklad


PAD 0.06 *
Pokud je nanastavená jednotka rastru palec ("Inch"), má ploška průměr 0.06 palce. Zadaná velikost zůstává zachována pro následující operace.

Tvary plošek

Ploška může mít jeden z následujících tvarů (pad_shape):

Square čtvercový
Round kulatý
Octagon osmihran
XLongOct podlouhlý osmihran ve směru x
YLongOct podlouhlý osmihran ve směru y

U podlouhlých plošek se zadává jako parametr větší z obou rozměrů. Poměr stran je pevně stanoven na 2 : 1 .

Tvar plošky (stejně jako průměr) může být změněn kdykoliv, dokud je aktivní příkaz PAD, nebo může být změněn příkazem CHANGE, např.:


CHANGE SHAPE OCTAGON *
Velikost vrtáku může být měněna rovněž příkazem CHANGE. Takto zadaný tvar zůstane zachován i pro následující pájecí plošky (pady).

Protože nastavení různých děr a tvarů plošek poněkud zpomaluje vykreslování obrazu, lze přepnout z reálného na rychlé zobrazování.příkazem:


SET DISPLAY_MODE REAL | NODRILL;
Jména plošek

Jména plošek jsou programem automaticky vytvářena a mohou být změněna příkazem NAME. Jméno může být zadáno také v příkazu PAD. Jména plošek lze zobrazit nebo vypnout příkazem:


SET PAD_NAMES ON | OFF;
Změna je viditelná až po následujícím překreslení obrazovky.

Jednotlivé plošky

Jednotlivé plošky (Pads) na desce musí být definovány jako pouzdro (Package) a umístěny na desku. Prokovené průchody vrstev (Via) lze ovšem přímo umísťovat na desku příkazem VIA. Taková prokovení ovšem nemají žádný název součástky a nemohou být proto zahrnuta do seznamu sítí.

Změna pouzdra

Není možno do pouzdra (Package), které je již použito v součástce (Device) dodatečně přikreslovat nebo mazat plošku, neboť by se tím porušilo přiřazení Pin/Pad v součástce definované příkazem CONNECT.

Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH