EAGLE Help Light

PIN

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Definuje přípojné místo schematické značky (pin).

Zápis
PIN 'jméno' volby *..

Myš
Pravé tlačítko otáčí pinem.

Viz také NAME, SHOW, CHANGE

Volby

Kompletní definice pinu obsahuje následující volby (tedy možné parametry):

Direction
Function
Length
Orientation
Visible
Swaplevel

Direction

Logický popis směru toku signálu. Prakticky slouží pro možnost kontroly nakresleného schématu příkazem ERC a pro automatické propojení napájecích pinů. Může nabývat těchto hodnot:

NC není připojen žádný signál
In vstup
Out výstup (totem-pole)
I/O vstupu i výstup (obousměrný)
OC otevřený kolektor nebo otevřené hradlo
Hiz třístavový výstup (0, 1, vysoká impedance)
Pas pasivní vstup (odpor, kondenzátor, ...)
Pwr napájecí signál (zdroj napájení)
Sup vstup napájení (Vcc, Gnd, Vss ..)

Přednastaveno: I/O

Pokud jsou ve schematické značce použity vývody Pwr a ve schéamtu existují odpovídající vývody Sup, jsou mezi nimi automaticky propojeny sítě. Vývod Sup se nepoužívá v součástkách.

Function

Definuje se grafické zobrazení pinu:

None žádná funkce
Dot symbol inverze (negovaný pin)
Clk vstup hodinového signálu
DotClk negovaný vstup hodinového signálu

Přednastaveno: NONE.

Length

Definuje se délka pinu. Možné volby jsou:

Point pouze bod, bez čáry a popisu
Short délka čáry 0.1 palce
Middle délka čáry 0.2 palce
Long délka čáry 0.3 palce

Přednastaveno: LONG.

Orientation

Orientace pinu vzhledem k součástce. Při umísťování lze piny rotovat pravým tlačítkem myši. Tento parametr má význam především při textovém zadání např. ve skriptových souborech. Možné varianty jsou:

R0 symbol má umístěn pin vpravo
R90 symbol má umístěn pin nahoře
R180 symbol má umístěn pin vlevo
R270 symbol má umístěn pin dole

Přednastaveno: R0

Visible

Definuje se viditelnost názvů Pinu (vývod značky) a Padu (pájecí ploška pouzdra) ve schématu. Možné volby jsou:

Off není viditelné jméno Pinu ani Padu
Pad viditelné je jen jméno Padu
Pin viditelné je jen jméno Pinu
Both viditelná jsou jména Pinu i Padu

Přednastaveno: Both

Swaplevel

Číslo mezi 0 a 255. Definuje možnost prohazování pinu s jinými piny. Hodnota 0 zakazuje prohazovat pin s jiným pinem schématického prvku. Hodnota větší než 0 znamená, že pin může být prohozen s jiným pinem ve stejné schematické značce, který má stejné číslo swaplevel. Příklad: Dva vstupy hradla NAND mohou mít stejné číslo Swaplevel, protože jsou záměnné.

Přednastaveno: 0

Using the PIN Command

Příkaz Pin slouží k definování vývodů (Pinů) schematické značky, na které se ve schématu připojují signálové spoje (sítě). Piny se zobrazují ve hladině Symbols. Další přídavné informace se zobrazují ve hladině Pins. Pomocí voleb lze přiřadit každému Pinu různé vlastnosti. Volby lze zadávat v libovolném pořadí, nebo mohou být vynechány. V takovém případě jsou platné přednastavené hodnoty.

Pokud je v příkaze PIN zadáváno jméno, musí být uzavřeno v apostrofech. Jména Pinů lze zadávat a měnit v módu editace Symbolu příkazem NAME.

Automatické pojmenování

Pokud se například mají do nějakého symbolu umístit piny se jmény D0 až D7, pak stačí zadat pouze první pin příkazem:


PIN 'D0' *
a všechny další pak jenom dalšími kliknutími myši.

Předdefinování hodnot příkazem CHANGE

Všechny volby lze přednastavit také příkazem CHANGE. Zůstanou zachovány tak dlouho, dokud nebudou znovu změněny příkazy PIN nebo CHANGE.

Příkaz SHOW ukáže jména pinů, stejně jako Direction a Swaplevel.

Piny se stejnými jmény

Pokud chcete definovat součástky, které mají více stejnojmenných pinů, pak postupujte následovně:

Tři piny se mají například jmenovat GND. Při definici symbolu jim dejte jména GND@1, GND@2 a GND@3. Ve schématu jsou pak viditelné pouze znaky před znakem "@" a s piny bude zacházeno tak, jako by se jmenovaly GND.

Není možno do symbolu, který je již použit v součástce (Device) dodatečně přikreslovat nebo mazat Pin, neboť by se tím porušilo přiřazení Pin/Pad v součástce (viz příkaz CONNECT).

Popis pinů

Pozice jmen Pinů a plošek (Pad) ve schematických symbolech je pevně vztažena k referenčnímu bodu pinu a nemůže být měněna. Stejně je pevně nastavena výška písma pro popis pinů a plošek. Při definování nových symbolů se orientujte podle velikosti popisů součástek v originálních knihovnách dodávaných s programem.

Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH