EAGLE Help Light

POLYGON

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Kreslení mnohoúhelníkových ploch (polygonů)

Zápis
POLYGON jméno_signálu šířka_čáry * * *..

Myš
Dvojité kliknutí levým tlačítkem uzavírá polygon.
Střední tlačítko volí kreslicí hladinu (Layer).
Pravé tlačítko mění úhel zalomení čáry(viz SET Wire_Bend).

Viz také CHANGE, DELETE, RATSNEST, RIPUP

Příkaz POLYGON slouží ke kreslení ploch. Polygony ve hladinách Top, Bottom a Route2..15 jsou považovány za signály. Polygony ve hladinách t/b/vRestrict jsou zakázané plochy pro autorouter.

Poznámka

Měli byste se vyhnout používání velmi malých hodnot parameru width pro polygony, protože, to může způsobit vygenerování velkého množství dat během zpracování výkresu pro výstupy v CAM procesoru.
Parametr polygonu width by měl být vždy větší, než hardwarové rozlišení výstupního zařízení. Například při použití fotoplotru Gerber s typickým rozlišením 1 mil by neměl být parametr polygonu width menší než přibližně 6 mil. Typicky by se měla udržovat šířka čar polygonu width srovnatelná se šířkou ostatních čar.

Pokud chcete dát polygonu jméno začínající číslicí (jako např. 0V), musíte jméno uzavřít do jednoduchých uvozovek, aby se odlišilo od hodnoty width.

Parametry Isolate a Rank mají význam pouze pro polygony ve hladinách Top...Bottom.

Obrysový a reálný stav

Polygony které jsou součásti signálů se mohou vyskytovat ve dvou stavech:

1. Obrysy tvar, který byl nakreslen uživatelem (obrysové čáry).
2. Reálné zobrazení všechny oblasti jsou viditelné tak, jak je propočítal program.

V souboru desky (jméno.BRD) se ukládá pouze obrysový stav.

Standardně jsou všechny polygony na obrazovce zobrazovány v obrysovém stavu, neboť propočítávání je časově náročné.

Při výstupu přes CAM procesor jsou vždy všechny polygony propočítány.

Propočítávání lze přerušit pomocí tlačítka STOP. Všechny do té doby propočítané polygony zůstanou v reálném stavu, všechny ostatní (i ty, které se právě propočítávaly!) zůstanou v obrysovém stavu.

Propočítávání polygonů nastane po spuštění příkazu RATSNEST (to lze vypnout příkazem SET POLYGON_RATSNEST OFF;).

Reálný polygon lze vrátit zpět do obrysového stavu, klikne-li se na něho příkazem RIPUP.

Příkazy CHANGE, které se týkají polygonů v reálném stavu opět propočítají polygon po provedení změny.

Vliv jiných příkazů na polygon

Polygony lze uchopit za hrany a rohy (jako spoje).

SPLIT: Vytvoří novou hranu polygonu.

DELETE: Smaže roh polygonu (pokud zbývají pouze 3 rohy, je smazán celý polygon).

CHANGE LAYER: Mění kreslící hladinu zvoleného polygonu.

CHANGE WIDTH: Mění šířku čar zvoleného polygonu.

MOVE: Pohybuje okrajem polygonu nebo rohem (jako při tahání normálních čar (Wire).

COPY: Kopíruje celý polygon.

NAME: Pokud polygon leží v signálové hladině, bude změněno jméno signálu.

Parametry Polygonu

Width: Síla okrajových čar polygonu. Používá se také při šrafování výplně.

Layer: Polygony mohou být kresleny v libovolných hladinách. Polygony v signálových hladinách jsou součástí signálů a budou "vypuzeny", t.j. "obtečou" plochy s jinými potenciály podle pravidel definovaných ve třídách sítí. Polygony ve hladině Top budou při obtékání také vypuzovány objekty ve hladině TRestrict (totéž platí pro hladiny Bottom a BRestrict). Tím je např. možno vytvořit negativní obtažení tvaru spojů uvnitř zemnící plochy.

Pour: Způsob vyplnění (Solid [přednastaveno] nebo Hatch). Solid = zcela vyplněn [přednastaveno], Hatch = šrafování

Rank: Definuje jak se polygony chovají k sobě navzájem. Polygony s nižším číslem 'rank' se objeví "první" a jsou tedy odečteny od polygonů s vyšším číslem 'rank'.
Platné hodnoty "rank" jsou 1..6 pro signálové polygony a 0 nebo 7 pro polygony v pouzdrech. Polygony se stejným číslem rank jsou navzájem konfrontovány pomocí Kontroly pravidel návrhu (DRC). Číslo rank má význam pouze pro polygony v signálových hladinách (1..16) a bude ignorováno pro polygony v jiných hladinách. Přednastavenop je 1 pro signálové polygony a 7 pro polygony v pouzdrech.

Thermals: Určují, jak budou připojeny plošky Pads a Smds se stejným potenciálem
On = budou generovány symboly Thermal [přednast.], Off = nebudou.

Spacing: Vzdálenost čar šrafování při Pour = Hatch (přednastaveno: 50 Mil).

Isolate: Vzdálenost "obtékajících" hran polygonu od mědi s jiným potenciálen (přednastaveno: 0). Pokud u některého částečného polygonu je dána izolační vzdálenost a překračuje tu, kterou určují Pravidla návrhu a třídy sítí (net classes), bude použita větší hodnota.

Orphans: Při propočítávání polygonů se může stát, že se určitý polygon rozpadne na několik menších částí. Pokud na takové části není žádný vývod součástky (Pad, Smd) nebo prokov (Via), stává se tato část "ostrovem". Pokud takové ostrovy (nebo "osiřelé" plochy) mají zůstat zachovány, nastaví se Orphans = On. Při Orphans = Off [přednastaveno] budou vymazány. pokud žádná z částí polygonu nemá propojení, zůstanou všechny části polygonu, nezávisle na nastavení parametru Orphans.

Pozor: Při propočítávání (zvláště při Orphans=Off) se může stát, že určitý polygon zdánlivě "zmizí"!.

Rozměry symbolů Thermal

Šířka vodivých paprsků v symbolu Thermal se počítá následovně:

Obrysová data

Zvláštní jméno signálu _OUTLINES_ dává polygonu některé vlastnosti které se používají pro generování obrysových dat (například pro rastrové prototypové desky). Tento název signálu by se jinde neměl používat.

Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH