EAGLE Help Light

SET

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Změna systémových parametrů.

Zápis
SET
SET volby;

Příkazem SET se mohou nastavit parametry, které mají vliv na chování programu, zobrazování na obrazovce a uživatelské prostředí. Přesná syntaxe je popsána v následujícím.

Pokud se zadá příkaz SET bez parametrů, objeví se dialogové okno, ve kterém mohou být všechny parametry nastaveny.

Pracovní plocha

Funkce dotažení SET SNAP_LENGTH číslo;
Nastaví vzdálenost, do které lze v příkazu ROUTE dotáhnout ukončovací bod spoje (v aktuální jednotce).
Přednastaveno: 20 mil
Pokud jsou spoje taženy příkazem ROUTE do blízkosti plošek které nejsou v rastru, funkce snap zajistí, že spoj bude dotažen až k plošce do vzdálenosti dotažení.
SET SNAP_BENDED ON | OFF;
pokud je nastaveno on pak záhyb taženého spoje bude v rastru, pokud jenastaveno wire_styles 1 a 3.
SET SELECT_FACTOR hodnota;
Nastavuje vzdálenost kolem kurzoru myši, do které jsou blízké objekty nabízeny k výběru. Hodnota se zadává relativně k výšce právě viditelné části výkresu.
Přednastaveno: 0.02 (2%).
Obsah menu SET USED_LAYERS jméno | číslo;
Specifikuje hladiny, které budou zobrazeny v souvisejících menu EAGLE. Viz příklad v souboru MYLAYERS.SCR.
Hladiny Top, Bottom, Pads, Vias, Unrouted, Dimension, Drills a Holes zůstávají v každém případě v menu. Signálové hladiny ve kterých jsou spoje také v menu zůstávají.SET Used_Layers All activuje všechny hladiny.
SET WIDTH_MENU hodnota..;
SET DIAMETER_MENU hodnota..;
SET DRILL_MENU hodnota..;
SET SMD_MENU hodnota..;
SET SIZE_MENU hodnota..;
Výše uvedenými příkazy může být nastaven obsah spřažených okénkových menu pro parametry width atd.. V každém menu může být až 16 hodnot (16 párů hodnot v menu pro SMD).
Příklad:
Grid Inch;
Set Width_Menu 0.1 0.2 0.3;
Úhel zlomu čáry SET WIRE_BEND číslo_zlomu;
číslo_stylu může nabývat hodnot 0 až 4.
0: Počáteční bod - vodorovně - svisle - konec
1: Počáteční bod - vodorovně - 45° - konec
2: Počáteční bod - konec (přímé propojení)
3: Počáteční bod - 45° - vodorovně - konec
4: Počáteční bod - svisle - vodorovně - konec
Pípnutí ano/ne SET BEEP ON | OFF;

Zobrazování na obrazovce

Barva čar rastru SET COLOR_GRID barva;
Barva hladiny SET COLOR_LAYER hladina barva;
Vyplňovací vzorek hladiny SET FILL_LAYER hladina vzorek;
Parametry rastru SET GRID_REDRAW ON | OFF;
Překreslí obrazovku nebo ne při změně rastru.
SET MIN_GRID_SIZE obrazové_body;
Rastr se zobrazí pouze tehdy, když je velikost rastru větší než nastavený počet obrazových bodů.
Min. velikost textu SET MIN_TEXT_SIZE velikost;
Text menší než velikost obrazových bodů je na obrazovce vykreslen jako obdélník. Nastavení 0 znamená, že všechny texty budou čitelné.
Šířka čar sítí SET NET_WIRE_WIDTH šířka;
Zobrazení plošek Pad SET DISPLAY_MODE REAL | NODRILL;
REAL: Plošky jsou zobrazeny tak, jak budou vykresleny.
NODRILL: Plošky jsou zobrazeny bez vrtacích děr.
SET PAD_NAMES ON | OFF;
Jména plošek Pad jsou/nejsou zobrazena.
Zobrazení sběrnic SET BUS_WIRE_WIDTH šířka;
DRC-Parametr SET DRC_FILL jméno_výplně;
Počítání polygonů SET POLYGON_RATSNEST ON | OFF;
Viz příkaz POLYGON.
Vektorové fonty SET VECTOR_FONT ON | OFF;
Viz příkaz TEXT.

Parametry módů

Kontrola pouzder SET CHECK_CONNECTS ON | OFF;
Příkaz ADD kontroluje, zda byl každý pin připojen ke každé plošce Pad (příkazem CONNECT). Tato kontrola může být vyřazena. V žádném případě nemůže být ze schématu vygenerována deska, pokud je nalezena součástka, která nemá pouzdro.
REPLACE Mód SET REPLACE_SAME NAMES | COORDS;
UNDO paměť ano/ne SET UNDO_LOG ON | OFF;
optimalizace čar ano/ne SET OPTIMIZING ON | OFF;
Pokud je nastaveno on, spoje které leží v jedné přímce jsou po příkazech MOVE, ROUTE a SPLIT sceleny do jediného spoje. Viz také OPTIMIZE.

Barvy, seřazené podle čísel barev, které lze použít namísto názvů barev:

0 Black (černá)
1 Blue (modrá)
2 Green (zelená)
3 Cyan (azurová)
4 Red (červená)
5 Magenta (fialová)
6 Brown (hnědá)
7 LGray (světle šedá)
8 DGray (tmavě šedá)
9 LBlue (světle modrá)
10 LGreen (světle zelená)
11 LCyan (světle azurová)
12 LRed (světle červená)
13 LMagenta (světle fialová)
14 Yellow (žlutá)
15 White (bílá)

Fill stanoví výplň čar a pravoúhelníků. Také tento parametr může být nahrazen číslem na začátku řádku:

0 Empty (prázdný)
1 Solid (plný)
2 Line (čáry vodorovné)
3 LtSlash (tenké čáry /)
4 Slash (tučné čáry /)
5 BkSlash (tučné čáry \)
6 LtBkSlash (tenké čáry \)
7 Hatch (mříž +)
8 XHatch (mříž x)
9 Interleave (síto)
10 WideDot (řídké body)
11 CloseDot (husté body)


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH